Sprawnie. Profesjonalnie. Bezpiecznie

PRAWO ADMINISTRACYJNE

W zakresie prawa administracyjnego Kancelaria zajmuje się reprezentowaniem Klientów w toku postępowań administracyjnych przed organami administracji publicznej jak również na dalszym etapie przed sądami administracyjnymi. Kancelaria sporządza odwołania i zażalenia w toku postępowań administracyjnych oraz skargi w toku postępowań sądowoadministracyjnych. 


Kancelaria doradza w szczególności w postępowaniach dotyczących:

zmiany imienia i nazwiska (w korelacji z postępowaniami z zakresu prawa rodzinnego) oraz kwestie związane z aktami stanu cywilnego;

prawa budowlanego - pozwolenia na budowę, samowole budowlane;

spraw z zakresu przepisów dotyczących cudzoziemców - uzyskanie karty stałego pobytu, pozwolenia na pracę, obywatelstwa,pobyt na terytorium RP, Karta Polaka

sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami - wywłaszczenie z nieruchomości i odszkodowanie z tego tytułu, podział i scalanie administracyjne nieruchomości;